Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  14.05.2020 11:17:01
Дата здійснення дії: 25.06.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ"
Код за ЄДРПОУ:  05758730
Текст повідомлення: 

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель»,  повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Одескабель»  відбудуться  25 червня 2020 року о 12-00 за місцезнаходженням Товариства: 65102, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель”, кімната  № 219, 2 поверх (актовий зал).

Реєстрація акціонерів відбудеться з 10-00 до 11-30  25 червня 2020 року в кабінеті № 104 (Бюро корпоративного управління) ПАТ «Одескабель» за адресою: 65102, м. Одеса Миколаївська дорога 144.

Дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних  зборах:  19 червня 2020 р.

Проект порядку денного загальних зборів:

Перелік питань

Проекти рішень

 

1. Обрання лічильної комісії

 

1. Обрати лічильну комісію у складі: Носовська Тетяна Георгіївна, Скорік Любов Валентинівна, Поддубська Світлана Віталіївна

 

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства  за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

 

2. Схвалити та визнати звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік задовільним.

 

 
 

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

 

3. Схвалити та визнати звіт  наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільним.

 

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

 

4. Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

 

5. Затвердження річного звіту Товариства за  2019 рік.

 

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 

6. Внесення змін до Статуту Товариства.

 

6. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.

 

7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.

 

7. Обрати та доручити Генеральному директору  Публічного акціонерного товариства “Одеський кабельний завод “Одескабель” Іоргачову Дмитру Васильовичу підписати «Статут в новій редакції із змінами та доповненнями».

 

 

8. Погодити обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019рік.

 

8. Погодити  рішення Наглядової ради про обрання суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік АУДІТОРСЬКО-КОНСАЛТІНГОВУ ФІРМУ «ГРАНТЬЕ» У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

 

9. Обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

 

9. Обрати  суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за поточний рік АУДІТОРСЬКО-КОНСАЛТІНГОВУ ФІРМУ «ГРАНТЬЕ» У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

 

10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік. 

10. Затвердити висновки зовнішнього аудиту за  2019 рік.

 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

 

11. Припинити повноваження Генерального директора Товариства в зв’язку з закінченням строку повноважень.

 

12. Обрання Генерального директора Товариства.

 

12. Проект рішення – відсутній, в зв’язку з неможливістю визнання такого заздалегідь. (Кумулятивне голосування)

 

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті http://05758730.smida.gov.ua

За даними “Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів  акціонерного товариства” станом на 30.04.2020р. загальна кількість акцій - 56000000, кількість голосуючих акцій – 55189995.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: фізична особа – паспорт, юридична особа – оригінали (належним чином завірені копії) або витяги з установчих документів та документа, який підтверджує призначення або обрання відповідної особи на посаду, паспорт цієї особи. Представник акціонера надає документ, що посвідчує особу (паспорт) і довіреність на право участі та голосування.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 червня 2020 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 16.00 год. за адресою:  Україна, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель” каб. № 104 приміщення БКУ.  Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Іванов Анатолій Афанасійович (член Наглядової ради).

25 червня 2020 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет № 104 приміщення БКУ) та у місці проведення загальних зборів акціонерів (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет 219, 2 поверх актовий зал).

Акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів  володіють наступними правами: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у конкретному місці, зазначеному у повідомленні про проведення загальних зборів (у строк до початку загальних зборів); подавати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів  та порядку денного загальних зборів (у строк до початку загальних зборів); вносити  пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів).

 Згідно багаточисельних звернень акціонерів, ще раз звертаємо вашу увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загальних зборах, товариством не компенсуються. Довідки за тел. (048) 716-15-64, (048) 716-16-65

Наглядова рада  ПАТ «Одескабель»

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

2019р.

звітний

2018р.

попередній

Усього активів

1250350

1166149

Основні засоби (за залишковою вартістю)

486899

434694

Запаси

356691

346232

Сумарна дебіторська заборгованість

277970

282177

Гроші та їх еквіваленти

45433

44027

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

146480

122841

Власний капітал

439785

422068

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

14000

14000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

40954

244923

Поточні зобов'язання і забезпечення

769611

499158

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

17717

13845

Середньорічна кількість акцій (шт.)

56000000

56000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,31638

0,24723