Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.02.2011
Дата публікації 28.02.2011 08:51:19
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський кабельний завод"Одескабель"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Генеральний директор Відкритого акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель», повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Одескабель» відбудуться 14 квітня 2011 року о 15-00 за місцезнаходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ВАТ „Одескабель”, 2 поверх (актовий зал).
Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії
2. Звіт Генерального директора.
3. Звіт і висновки ревізійної комісії.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства.
6. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства» ( про визначення типу Товариства та про зміну найменування Товариства).
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Затвердження положення про загальні збори Товариства.
9. Затвердження положення про ревізійну комісію Товариства.
10. Затвердження положення про генерального директора Товариства.
11. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.
12. Про затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління.
13. Про затвердження умов договорів та розміру винагороди із членами наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
14. Про затвердження умов договорів та розміру винагороди із членами ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 13-00 до 14-30 14 квітня 2011 року в приміщенні Бюро корпоративного управління ВАТ «Одескабель» за адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144.
Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:
- паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера;
- для представника акціонера - документ, що посвідчує особу, доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами щодо питань порядку денного до початку загальних зборів та в день їх проведення за адресою: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ВАТ „Одескабель” у робочі дні Пн.-Пт з 12.30 – 15.00. Контактна особа: Скорік Любов Валентинівна.
Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше 30 днів до дня проведення зборів.
Згідно багаточисельних звернень акціонерів, ще раз звертаємо вашу увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загальних зборах, товариством не компенсуються.
За власним бажанням, акціонери мають право не брати участь у загальних зборах.
Довідки за тел.(048) 716-15-64 (Любов Валентинівна Скорік)

Розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів про основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ „Одескабель”, тис. грн. Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 324 із змінами і доповненнями.
Найменування показника Період
2010 р. (звітний) 2009 р. (попередній)
Усього активів 407638 411723
Основні засоби 226314 218135
Довгострокові фінансові інвестиції 100 -
Запаси 38220 44728
Сумарна дебіторська заборгованість 89115 93216
Грошові кошти та їх еквіваленти 1658 1383
Нерозподілений прибуток 32826 21742
Власний капітал 157243 146467
Статутний капітал 14000 14000
Довгострокові зобов'язання 54489 67772
Поточні зобов'язання 194051 196935
Чистий прибуток (збиток) 10770 (12694)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56 000 000 56 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - 5 311 286
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - 43
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 899 874
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2011
(дата)