Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.03.2012
Дата публікації 05.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель», повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Одескабель» відбудуться 12 квітня 2012 року о 15-00 за місцезнаходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель”, 2 поверх (актовий зал).
Реєстрація акціонерів відбудеться з 13-00 до 14-30 12 квітня 2012 року в приміщенні Бюро корпоративного управління ПАТ «Одескабель» за адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144.
В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
6 квітня 2012 р.
Порядок денний загальних зборів:
1. Затвердження (обрання) лічильної комісії, прийняття рішень з питання порядку (регламенту) проведення зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011р.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.
6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 11 квітня 2012 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 16.30 год. за адресою: Україна, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель” каб. № 107. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Широков Андрій Олександрович (член Ревізійної комісії).
12 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, приміщення БКУ) та у місці проведення загальних зборів акціонерів (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, 2 поверх актовий зал).
Пропозиції щодо порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Згідно багаточисельних звернень акціонерів, ще раз звертаємо вашу увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загальних зборах, товариством не компенсуються.
За власним бажанням, акціонери мають право не брати участь у загальних зборах.
Довідки за тел. (048) 716-16-65
Розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів про основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „Одескабель”, тис. грн. Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 324 із змінами і доповненнями.
Найменування показника Період
2011 р. (звітний) 2010 р. (попередній)
Усього активів 428516 407638
Основні засоби 236221 226314
Довгострокові фінансові інвестиції 104 100
Запаси 41602 38220
Сумарна дебіторська заборгованість 82863 89115
Грошові кошти та їх еквіваленти 3438 1658
Нерозподілений прибуток 55853 32832
Власний капітал 179660 157243
Статутний капітал 14000 14000
Довгострокові зобов'язання 56480 54489
Поточні зобов'язання 190270 194050
Чистий прибуток (збиток) 22417 10776
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56 000 000 56 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 935 899
Наглядова рада
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2012
(дата)