Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.03.2013
Дата публікації 11.03.2013 09:55:37
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель», повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Одескабель» відбудуться 16 квітня 2013 року о 12-00 за місцезнаходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель”, кімната № 219, 2 поверх (актовий зал).
Реєстрація акціонерів відбудеться з 10-00 до 11-30 16 квітня 2013 року в кабінеті № 104 (Бюро корпоративного управління) ПАТ «Одескабель» за адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144.
В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
10 квітня 2013 р.
Порядок денний загальних зборів:
1. Затвердження (обрання) лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
7. Внесення та затвердження змін до «Положення про наглядову раду» Товариства.
8. Внесення та затвердження змін до «Положення про ревізійну комісію» Товариства.
9. Внесення та затвердження змін до «Положення про загальні збори» Товариства.
10. Внесення та затвердження змін до «Принципів (кодексу) корпоративного управління» Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради від імені Товариства.
20. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії від імені Товариства.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 15 квітня 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 16.30 год. за адресою: Україна, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель” каб. № 104. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Широков Андрій Олександрович (член Ревізійної комісії).
16 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет № 104 приміщення БКУ) та у місці проведення загальних зборів акціонерів (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет 219, 2 поверх актовий зал).
Згідно багаточисельних звернень акціонерів, ще раз звертаємо вашу увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загальних зборах, товариством не компенсуються.
Довідки за тел. (048) 716-16-65; (048) 716-15-64
Розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів про основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „Одескабель”, тис. грн. Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 324 із змінами і доповненнями.
Найменування показника Період
2012 р. (звітний) 2011 р. (попередній)
Усього активів 479008 424497
Основні засоби 237782 231814
Довгострокові фінансові інвестиції 104 104
Запаси 44401 41602
Сумарна дебіторська заборгованість 97203 83251
Грошові кошти та їх еквіваленти 3398 3438
Нерозподілений прибуток 14847 60994
Власний капітал 192935 184801
Статутний капітал 14000 14000
Довгострокові зобов'язання 48190 48083
Поточні зобов'язання 236300 189507
Чистий прибуток (збиток) 8134 27558
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56 000 000 56 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 920 935
Наглядова рада
Повідомлення про проведення загальних зборів опублікованно в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" №44 від 07.03.2013р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2013
(дата)