Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.04.2013
Дата публікації 17.04.2013 09:59:24
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента:ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 057587301.4. Місцезнаходження емітента: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога,1441.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (048) 71615071.6. Електрона поштова адреса емітента: corp@odeskabel.com1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://05758730.smida.gov.ua1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента2. Текст повідомлення16.04.2013р. вiдбулись черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Одескабель" на яких прийнято рiшення про припинення повноважень членів наглядової ради, голови наглядової ради, голови та членів ревізійної комісії у зв'язку з закiнченням строку повноважень:16.04.2013р. звільнено - член наглядової ради, голова наглядової ради – Меркулов Микола Миколайович, паспорт КМ 739923, виданий 06.10.2011 Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 9.5034%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi - 3 роки.16.04.2013р. звільнено - член наглядової ради – Iоргачов Вадим Дмитрович, паспорт КЕ 587063, виданий 26.02.1997 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 9.4966%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi - 3 роки.16.04.2013р. звільнено - член наглядової ради – Ульянов Iгор Володимирович, паспорт КЕ 476674, виданий 12.12.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi - 3 роки.16.04.2013р. звільнено - член наглядової ради – Стратiєвська Марина Михайлiвна, паспорт КК 930911, виданий 24.03.2002 Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi - 3 роки.16.04.2013р. звільнено - член наглядової ради – Титарчук Олександр Миколайович, паспорт КЕ 689223, виданий 13.08.1997 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0039%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi - 3 роки.16.04.2013р. звільнено - член наглядової ради – Цехоцький Георгiй Георгiйович, паспорт КК 408890, виданий 10.03.2000 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0019%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi - 3 роки.16.04.2013р. звільнено - член наглядової ради – Савiч Антонiна Петрiвна, паспорт КЕ 348324, виданий 29.07.1996 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi - 3 роки.16.04.2013р. звільнено – голова ревізійної комісії – Селезньов Iгор Євгенiйович, паспорт КЕ 721629, виданий 13.06.1997 Южненським МВ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi - 3 роки.16.04.2013р. звільнено - член ревізійної комісії – Широков Андрiй Олександрович, паспорт КК 521874, виданий 30.08.2000 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi - 3 роки.16.04.2013р. звільнено - член ревізійної комісії – Чернова Вiкторiя Вадимiвна, паспорт КЕ 631786, виданий 27.03.1997 Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк перебування на посадi - 3 роки.16.04.2013р. вiдбулись черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Одескабель" на яких прийнято рiшення про призначення на посаду члена наглядової ради, засiданням наглядової ради вiд 16.04.2013р. призначено на посаду голови наглядової ради - Меркулов Микола Миколайович, паспорт КМ 739923, виданий 06.10.2011 Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 9.5034%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: МП "Екомен" - заступник керiвника, ВАТ "Одескабель" - iнженер з маркетингу, начальник вiддiлу маркетингу, начальник комерцiйного вiддiлу, начальник служби постачання та сбуту, комерцiйний директор, консультант з маркетингу, заступник директора з маркетингу та продажiв, Одеський нацiональний унiверситет -докторантура, Одеський нацiональний морський унiверситет - старший науковий спiвробiтник, Одеський нацiональний унiверсит iм. Мечникова - професор кафедри економiки та управлiння, доцент, ПАТ "Одескабель" - заступник генерального директора з органiзацiйних питань, голова наглядової ради, ТОВ "ТД "Одескабель"- заступник директора, директор.16.04.2013р. відбулись загальні збори акціонерів ПАТ “Одескабель” на яких прийнято рішення про призначення на посаду члена наглядової ради - Iоргачов Вадим Дмитрович, паспорт КЕ 587063, виданий 26.02.1997 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 9.4966%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: аспiрантура ОДПУ - аспiрант, ВАТ "Одескабель" - заступник головного механiка, ПАТ "Одескабель"-заступник директора з iновацiй та розвитку, член наглядової ради.16.04.2013р. відбулись загальні збори акціонерів ПАТ “Одескабель” на яких прийнято рішення про призначення на посаду члена наглядової ради - Ульянов Iгор Володимирович, паспорт КЕ 476674, виданий 12.12.1996 Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0001%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: АТ "Одеська цукрова компанiя"- начальник юридичного вiддiлу, ВАТ "Одескабель" - юристконсульт, ПАТ "Одескабель" - начальник юридичного вiддiлу, член наглядової ради.16.04.2013р. відбулись загальні збори акціонерів ПАТ “Одескабель” на яких прийнято рішення про призначення на посаду члена наглядової ради - Стратiєвська Марина Михайлiвна, паспорт КК 930911, виданий 24.03.2002 Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0001%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: РМК – головний бухгалтер, ВS «Сom» - головний бухгалтер, ТОВ "Люстдорф" - виконавчий директор, "BS Com" - комерцiйний директор, ТОВ "СК Iнвест" - директор, ПАТ "Одескабель" - член наглядової ради.16.04.2013р. відбулись загальні збори акціонерів ПАТ “Одескабель” на яких прийнято рішення про призначення на посаду члена наглядової ради - Титарчук Олександр Миколайович, паспорт КЕ 689223, виданий 13.08.1997 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0039%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Всесоюзний Науково-Дослiдний Проектно-Конструкторський Iнститут «Стекломаш» - iнженер-конструктор; завод "Продмаш" –майстер, ст. майстер, Суворовський РК ВЛКСМУ – зав. Вiддiлом; Одеський обком ЛКСМУ – iнструктор, зав.сектором; завод «Продмаш» - заступник начальника цеху №3, Начальник цеха № 3, заступник начальника фiнансово-збутного вiддiлу, Виробничо-комерцiйна фiрма "Вибор" - директор, ПАТ "Одескабель" - член наглядової ради.16.04.2013р. відбулись загальні збори акціонерів ПАТ “Одескабель” на яких прийнято рішення про призначення на посаду члена наглядової ради - Цехоцький Георгiй Георгiйович, паспорт КК 408890, виданий 10.03.2000 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0019%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: НПО "Точмаш" - начальник ЕМО, головний iнженер; СП "Вiдень" - головний iнженер; НПО «Одесмонтажспецпроект» - iнженер з маркетингу, ПАТ "Одескабель" - керiвник вiддiлу збуту, член наглядової ради.16.04.2013р. відбулись загальні збори акціонерів ПАТ “Одескабель” на яких прийнято рішення про призначення на посаду члена наглядової ради - Iванов Анатолiй Афанасiйович, паспорт КЕ 256521, виданий 03.07.1996 Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0 %. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: ВО "Донецькугольремонт" Горловський рудоремзавод - iнженер-конструктор 3 категорiї, Одеське АТП-15121 - майстер, служба збройних сил України - майор, ПАТ "Одескабель" -заступник генерального директора з охорони працi - начальник ВОП.16.04.2013р. відбулись загальні збори акціонерів ПАТ “Одескабель” на яких прийнято рішення про призначення на посаду члена ревізійної комісії, засіданням ревізійної комісії від 16.04.2013р. призначено на посаду голови ревізійної комісії - Селезньов Iгор Євгенiйович, паспорт КЕ 721629, виданий 13.06.1997 Южненським МВ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0001%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: ВАТ «Зонт» - начальник планово-економiчного вiддiлу; ВАТ "Одескабель" - Економiст з планування, Провiдний спецiалiст з iнвестицiйного планування, ПАТ "Одескабель"- Начальник iнвестицiйно-економiчної служби, голова ревiзiйної комiсiї.16.04.2013р. відбулись загальні збори акціонерів ПАТ “Одескабель” на яких прийнято рішення про призначення на посаду члена ревізійної комісії - Широков Андрiй Олександрович, паспорт КК 521874, виданий 30.08.2000 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0001%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: Енерегетична компанiя "Iрансенерго"- економiст, ТД "Одескабель" - фiнансовий аналiтик, ПАТ "Одескабель" - начальник фiнансового вiддiлу, член ревiзiйної комiсiї.16.04.2013р. відбулись загальні збори акціонерів ПАТ “Одескабель” на яких прийнято рішення про призначення на посаду члена ревізійної комісії - Чернова Вiкторiя Вадимiвна, паспорт КЕ 631786, виданий 27.03.1997 Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi, володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0.0001%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: концерн "Європродукт"- фiнансовий директор, ТОВ "Люстдорф" - фiнансовий директор; ВАТ "Одескабель" - начальник вiддiлу АГД, ПАТ "Одеcкабель" - начальник вiддiлу господарської дiяльностi та контролiнгу, член ревiзiйної комiсiї.3. Підпис 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади:

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович