Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.03.2014
Дата публікації 04.03.2014 09:40:32
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"
Юридична адреса* 65013 м. Одеса, Миколаївська дорога,144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: (048) 716-16-02
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель», повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Одескабель» відбудуться 17 квітня 2014 року о 12-00 за місцезнаходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель”, кімната № 219, 2 поверх (актовий зал).
Реєстрація акціонерів відбудеться з 10-00 до 11-30 17 квітня 2014 року в кабінеті № 104 (Бюро корпоративного управління) ПАТ «Одескабель» за адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144.
В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2014 р.
Порядок денний загальних зборів:
1. Затвердження (обрання) лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
7. Внесення та затвердження змін до «Положення про генерального директора» Товариства.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 16 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 16.30 год. за адресою: Україна, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель” каб. № 104. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Широков Андрій Олександрович (член Ревізійної комісії).
17 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет № 104 приміщення БКУ) та у місці проведення загальних зборів акціонерів (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет 219, 2 поверх актовий зал).
Згідно багаточисельних звернень акціонерів, ще раз звертаємо вашу увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загальних зборах, товариством не компенсуються.
Довідки за тел. (048) 716-16-65; (048) 716-15-64
Розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів про основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „Одескабель”, тис. грн. Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 324 із змінами і доповненнями.
Найменування показника Період
2013 р. (звітний) 2012 р. (попередній)
Усього активів 566155 477810
Основні засоби 328547 237782
Довгострокові фінансові інвестиції 104 104
Запаси 126364 124590
Сумарна дебіторська заборгованість 95468 97203
Грошові кошти та їх еквіваленти 7646 3398
Нерозподілений прибуток 25620 13649
Власний капітал 296714 191737
Статутний капітал 14000 14000
Довгострокові зобов'язання 46422 49773
Поточні зобов'язання 223019 236300
Чистий прибуток (збиток) 8526 6936
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56 000 000 56 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 927 920
Наглядова рада
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 04.03.2014р. в №41 "Бюлетень. Цінні папери України"
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.03.2014
(дата)