Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.04.2015
Дата публікації 16.04.2015 16:22:05
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"
Юридична адреса* 65013 м. Одеса, Миколаївська дорога,144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: (048) 716-16-02
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель», повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Одескабель» відбудуться 16 квітня 2015 року о 12-00 за місцезнаходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель”, кімната № 219, 2 поверх (актовий зал). Реєстрація акціонерів відбудеться з 10-00 до 11-30 16 квітня 2015 року в кабінеті № 104 (Бюро корпоративного управління) ПАТ «Одескабель» за адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144. В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2015 р. Порядок денний загальних зборів: 1. Затвердження (обрання) лічильної комісії. 2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. 3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства. 4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014р. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства. 8. Обрання Генерального директора Товариства. 9. Внесення змін до Статуту Товариства. 10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 15 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 16.30 год. за адресою: Україна, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель” каб. № 104. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Широков Андрій Олександрович (член Ревізійної комісії). 16 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет № 104 приміщення БКУ) та у місці проведення загальних зборів акціонерів (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет 219, 2 поверх актовий зал). Згідно багаточисельних звернень акціонерів, ще раз звертаємо вашу увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загальних зборах, товариством не компенсуються. Довідки за тел. (048) 716-16-65; (048) 716-15-64 Розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів про основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „Одескабель”, тис. грн. Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 324 із змінами і доповненнями. Найменування показника Період 2014 р. (звітний) 2013р. (попередній) Усього активів 640792 566155 Основні засоби 329479 328547 Довгострокові фінансові інвестиції 104 104 Запаси 135760 126364 Сумарна дебіторська заборгованість 142746 95468 Грошові кошти та їх еквіваленти 6036 7646 Нерозподілений прибуток - 9194 25620 Власний капітал 258874 296714 Статутний капітал 14000 14000 Довгострокові зобов'язання 90799 46422 Поточні зобов'язання 291119 223019 Чистий прибуток (збиток) - 37840 8526 Середньорічна кількість акцій (шт.) 56000000 56000000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 809 927 Наглядова рада ПАТ «Одескабель» Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 02.03.2015р. в №37 “Бюлетень. Цінні папери України”
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.04.2015
(дата)