Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2016
Дата публікації 25.02.2016 09:49:40
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"
Юридична адреса* 65013 м. Одеса, Миколаївська дорога,144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: (048) 716-16-02
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель»,  повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Одескабель»  відбудуться  14 квітня 2016 року о 12-00 за місцезнаходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель”, кімната  № 219, 2 поверх (актовий зал).

Реєстрація акціонерів відбудеться з 10-00 до 11-30  14 квітня 2016 року в кабінеті № 104 (Бюро корпоративного управління) ПАТ «Одескабель» за адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства.

Дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних  зборах: 08 квітня 2016 р.

                Порядок денний загальних зборів:

 1. Затвердження (обрання) лічильної комісії.
 2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.
 4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015р.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за  2015р.
 7. Скасування  «Положення про наглядову раду» Товариства.
 8. Скасування «Положення про ревізійну комісію» Товариства.
 9. Скасування «Положення про загальні збори» Товариства.
 10. Скасування  «Положення про генерального директора» Товариства.
 11. Скасування  «Принципів (кодексу) корпоративного управління» Товариства.
 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.
 13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради від імені Товариства.
 14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.
 15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
 16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
 17. Ліквідація Ревізійної комісії.
 18. Внесення змін до Статуту Товариства.
 19. Обрання членів наглядової ради Товариства.

  Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 13 квітня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 16.30 год. за адресою:  Україна, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель” каб. № 104.  Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Широков Андрій Олександрович (член Ревізійної комісії).

14 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет № 104 приміщення БКУ) та у місці проведення загальних зборів акціонерів (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет 219, 2 поверх актовий зал).

          Згідно багаточисельних звернень акціонерів, ще раз звертаємо вашу увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загальних зборах, товариством не компенсуються.

           Довідки за тел. (048) 716-16-65

Розкриття інформації в  повідомленні акціонерного товариства  про проведення загальних зборів про основні показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ „Одескабель”, тис. грн.                                                                                                                                                                                              Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 324 із змінами і доповненнями.

Найменування показника 

Період

2015 р. (звітний)

2014р. (попередній)

Усього активів  

759688

635074

Основні засоби  

327387

329479

Довгострокові фінансові інвестиції  

104

104

Запаси 

205608

135760

Сумарна дебіторська заборгованість  

164098

137028

Грошові кошти та їх еквіваленти 

34844

6036

Нерозподілений прибуток 

16593

- 9194

Власний капітал 

283622

258874

Статутний капітал 

14000

14000

Довгострокові зобов'язання 

135089

90799

Поточні зобов'язання 

340977

285401

Чистий прибуток (збиток) 

24748

- 37840

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

56000000

56000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

809

809

 Наглядова рада  ПАТ «Одескабель»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 26.02.2016р. №36 "Бюлетень. Цінні папери України"                                                                    

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.02.2016
(дата)