Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2017
Дата публікації 03.03.2017 08:34:21
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"
Юридична адреса* 65013 м. Одеса, Миколаївська дорога,144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: (048) 716-16-02
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель»,  повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Одескабель»  відбудуться  14 квітня 2017 року о 12-00 за місцезнаходженням Товариства: 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель”, кімната  № 219, 2 поверх (актовий зал).

Реєстрація акціонерів відбудеться з 10-00 до 11-30  14 квітня 2017 року в кабінеті № 104 (Бюро корпоративного управління) ПАТ «Одескабель» за адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства.

Дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних  зборах:  10 квітня 2017 р.

Проект порядку денного загальних зборів:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства  за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за  2016р.
 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.
 7.  Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів  з членами наглядової ради від імені Товариства.
 8.  Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.
 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
 10. Внесення змін до Статуту Товариства.
 11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

 Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті http://05758730.smida.gov.ua

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 13 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 16.00 год. за адресою:  Україна, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель” каб. № 104 приміщення БКУ.  Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Іванов Анатолій Афанасійович (член Наглядової ради).

14 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет № 104 приміщення БКУ) та у місці проведення загальних зборів акціонерів (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет 219, 2 поверх актовий зал).

          Згідно багаточисельних звернень акціонерів, ще раз звертаємо вашу увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загальних зборах, товариством не компенсуються. Довідки за тел. (048) 716-16-65

Розкриття інформації в  повідомленні акціонерного товариства  про проведення загальних зборів про основні показники фінансово-господарської діяльності  ПАТ „Одескабель”, тис. грн.                                                                                                                                                                                              Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 324 із змінами і доповненнями.

Найменування показника 

Період

2016 р. (звітний)

2015р. (попередній)

Усього активів  

897996

759688

Основні засоби  

363863

327387

Довгострокові фінансові інвестиції  

104

104

Запаси 

268191

205608

Сумарна дебіторська заборгованість  

235074

164098

Грошові кошти та їх еквіваленти 

21632

34844

Нерозподілений прибуток 

77406

16593

Власний капітал 

342932

283622

Статутний капітал 

14000

14000

Довгострокові зобов'язання 

171350

135089

Поточні зобов'язання 

383714

340977

Чистий прибуток (збиток) 

59310

24748

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

56000000

56000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

817

809

 Наглядова рада  ПАТ «Одескабель»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 03.03.2017р.  в №43  “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2017
(дата)