Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2019
Дата публікації 28.02.2019 16:06:01
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"
Юридична адреса* 65013 м. Одеса, Миколаївська дорога,144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: (048) 716-16-02
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель»,  повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Одескабель»  відбудуться  19 квітня 2019 року о 12-00 за місцезнаходженням Товариства: 65102, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель”, кімната  № 219, 2 поверх (актовий зал).

Реєстрація акціонерів відбудеться з 10-00 до 11-30  19 квітня 2019 року в кабінеті № 104 (Бюро корпоративного управління) ПАТ «Одескабель» за адресою: 65102, м. Одеса Миколаївська дорога 144.

Дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних  зборах:  15 квітня 2019 р.

Проект порядку денного загальних зборів:

Перелік питань

Проекти рішень

1. Обрання лічильної комісії

 

1. Обрати лічильну комісію у складі: Носовська Тетяна Георгіївна, Скорік Любов Валентинівна, Поддубська Світлана Віталіївна

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства  за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

 

2. Схвалити та визнати звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік задовільним.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

 

3. Схвалити та визнати звіт  наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільним.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018р.

 

4. Затвердити розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за  2018р.

 

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів та встановлення розміру винагороди з членами наглядової ради Товариства.

6. Затвердити умови цивільно-правових договорів та розмір винагороди з членами наглядової ради Товариства.

7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів  з членами наглядової ради від імені Товариства.

 

7. Визначити Генерального директора Товариства Іоргачова Дмитра Васильовича, як особу, уповноважену на підписання  цивільно-правових договорів  з членами наглядової ради від імені Товариства.

 

8. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.

 

8. Обрати та доручити Генеральному директору  Публічного акціонерного товариства “Одеський кабельний завод “Одескабель” Іоргачову Дмитру Васильовичу підписати «Статут в новій редакції із змінами та доповненнями».

 

9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

 

9. Припинити повноваження членів наглядової ради в зв’язку з необхідністю приведення складу наглядової ради до вимог чинного законодавства.

10. Внесення змін до Статуту Товариства.

 

10. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

 

11. Проект рішення – відсутній, в зв’язку з неможливістю визнання такого заздалегідь. (Кумулятивне голосування)

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті http://05758730.smida.gov.ua

За даними “Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів  акціонерного товариства” станом на 22.02.2019р. загальна кількість акцій - 56000000, кількість голосуючих акцій – 55185485.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: фізична особа – паспорт, юридична особа – оригінали (належним чином завірені копії) або витяги з установчих документів та документа, який підтверджує призначення або обрання відповідної особи на посаду, паспорт цієї особи. Представник акціонера надає документ, що посвідчує особу (паспорт) і довіреність на право участі та голосування.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 18 квітня 2019 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 16.00 год. за адресою:  Україна, м. Одеса, Миколаївська дорога 144, ПАТ „Одескабель” каб. № 104 приміщення БКУ.  Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Іванов Анатолій Афанасійович (член Наглядової ради).

19 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет № 104 приміщення БКУ) та у місці проведення загальних зборів акціонерів (м. Одеса, Миколаївська дорога, 144, кабінет 219, 2 поверх актовий зал).

Акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів  володіють наступними правами: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у конкретному місці, зазначеному у повідомленні про проведення загальних зборів (у строк до початку загальних зборів); подавати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів  та порядку денного загальних зборів (у строк до початку загальних зборів); вносити  пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів).

 Згідно багаточисельних звернень акціонерів, ще раз звертаємо вашу увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загальних зборах, товариством не компенсуються. Довідки за тел. (048) 716-15-64, (048) 716-16-65

Наглядова рада  ПАТ «Одескабель»

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

2018р.

звітний

2017р.

попередній

Усього активів

1166149

1072302

Основні засоби (за залишковою вартістю)

434694

411652

Запаси

346232

325991

Сумарна дебіторська заборгованість

282177

264844

Гроші та їх еквіваленти

44027

27777

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

122841

146617

Власний капітал

422068

407942

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

14000

14000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

244923

250633

Поточні зобов'язання і забезпечення

499158

413727

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

13845

65010

Середньорічна кількість акцій (шт.)

56000000

56000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,24723

1,16089

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2019
(дата)