Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.04.2010
Дата публікації 30.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський кабельний завод"Одескабель"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 144
Керівник* Іоргачов Дмитро Васильович - Генеральний директор. Тел: 0487161507
E-mail* corp@odeskabel.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Генеральний директор Відкритого акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель» повідомляє про те, що чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Одескабель» відбудуться 09 червня 2010 року о 15-00 за адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144, ВАТ „Одескабель”, 2 поверх (актовий зал).
Порядок денний зборів:
1. Звіт Генерального директора.
2. Затвердження річної фінансової звітності та розподілу прибутку і збитків товариства за 2009 р.
3. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії.
4. Обрання наглядової ради.
5. Обрання ревізійної комісії.
6. Обрання генерального директора.
7. Прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму та затвердження Рішення про дематеріалізацію:
- Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій та ознайомлення з попереднім договором;
- Обрання зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій та ознайомлення з попереднім договором;
- Обрання способу персонального повідомлення акціонерів про прийняття рішення о дематеріалізації;
- Щодо сертифікатів акцій Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення дії договору на ведення реєстру та визначення дати припинення ведення реєстру.
9. Обрання уповноваженої особи на зберігання первинних документів на підставі яких здійснювалися зміни у системі реєстру.
10. Прийняття нової редакції статуту.
Реєстрація акціонерів згідно переліку (реєстру) станом на 09.06.2010 р. відбудеться з 12-00 до 14-30 09 червня 2010 року в приміщенні реєстратора ВАТ «Одескабель» за адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144.
Для реєстрації та участі у зборах необхідно при собі мати:
- паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера;
- для представника акціонера - документ, що посвідчує особу, доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами щодо питань порядку денного до початку загальних зборів за адресою: 65013, м. Одеса Миколаївська дорога 144, ВАТ „Одескабель”.
Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше 30 днів до дня проведення зборів.
Згідно багаточисельних звернень акціонерів, ще раз звертаємо вашу увагу на те, що витрати, на проїзд для участі у загальних зборах, товариством не компенсуються.
За власним бажанням, акціонери мають право не брати участь у загальних зборах.
Довідки за тел.(048) 716-15-64 (Любов Валентинівна Скорік)
Розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів про основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ „Одескабель”, тис. грн. Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 324
Найменування показника Період
2009 р. (звітний) 2008 р. (попередній)
Усього активів 411723 418 028
Основні засоби 218135 208 011
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 44728 40917
Сумарна дебіторська заборгованість 93216 110 774
Грошові кошти та їх еквіваленти 1383 4 562
Нерозподілений прибуток 21742 34417
Власний капітал 146467 159 161
Статутний капітал 14000 14000
Довгострокові зобов'язання 67772 37 648
Поточні зобов'язання 196935 220 493
Чистий прибуток (збиток) (12694) (61 073)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 56 000 000 56 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 5 311 286 -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 43 -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 874 1035

Генеральний директор Д.В. Іоргачов
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Іоргачов Дмитро Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.04.2010
(дата)