Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Iоргачов Дмитро Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса Миколаївська дорога 144
4. Код за ЄДРПОУ 05758730
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 716-16-65 (048) 716-16-65
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05758730.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Ульянов Iгор Володимирович КМ 890636
25.03.2014 Приморським РВ у м. Одесi ГУДМС України в Одеськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
23.04.2018р. вiдбулись черговi загальнi збори ПАТ "Одескабель", на яких було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради в зв'язку з закiнченням строку повноважень:
Ульянов Iгор Володимирович, паспорт КМ №890636, виданий 25.03.2014р. Приморським РВ у м. Одесi ГУДМС України в Одеськiй областi. Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що становить - 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебував на посадi - 1 рiк.
23.04.2018 обрано Член наглядової ради Ульянов Iгор Володимирович КМ 890636
25.03.2014 Приморським РВ у м. Одесi ГУДМС України в Одеськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
23.04.2018р. вiдбулись черговi Загальнi збори ПАТ "Одескабель", на яких було прийнято рiшення про обрання члена наглядової ради:
Ульянов Iгор Володимирович, паспорт КМ №890636, виданий 25.03.2014р. Приморським РВ у м. Одесi ГУДМС України в Одеськiй областi.
Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що становить - 0,0001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано - 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Одескабель" - начальник юридичного вiддiлу. Обраний член наглядової ради є: акцiонером.
23.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Титарчук Олександр Миколайович КЕ 689223
13.08.1997 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
8.8896
Зміст інформації:
23.04.2018р. вiдбулись черговi загальнi збори ПАТ "Одескабель", на яких було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради в зв'язку з закiнченням строку повноважень:
Титарчук Олександр Миколайович, паспорт КЕ №689223, виданий 13.08.1997р. Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi. Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 4978200 шт., що становить - 8,8896 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебував на посадi - 1рiк.
23.04.2018 обрано Член наглядової ради Титарчук Олександр Миколайович КЕ 689223
13.08.1997 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
8.8896
Зміст інформації:
23.04.2018р. вiдбулись черговi загальнi збори ПАТ "Одескабель" на яких було прийнято рiшення про обрання члена наглядової ради:
Титарчук Олександр Миколайович, паспорт КЕ №689223, виданий 13.08.1997р. Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi.
Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 4978200 шт., що становить - 8,8896 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано - 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ВКФ “Вибор”. Обраний член наглядової ради є: акцiонером.
23.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради - Голова Цехоцький Георгiй Георгiйович КК 408890
10.03.2000 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi
0.0198
Зміст інформації:
23.04.2018р. вiдбулись черговi Загальнi збори ПАТ "Одескабель", на яких було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради - Голови в зв'язку з закiнченням строку повноважень:
Цехоцький Георгiй Георгiйович, паспорт КК №408890, виданий 10.03.2000р. Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi. Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 11090 шт., що становить - 0,0198 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебував на посадi - 1 рiк.
23.04.2018 обрано Член наглядової ради - Голова Цехоцький Георгiй Георгiйович КК 408890
10.03.2000 Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi
0.0198
Зміст інформації:
23.04.2018р. вiдбулись черговi загальнi збори ПАТ "Одескабель", на яких було прийнято рiшення про обрання члена наглядової ради, засiданням наглядової ради вiд 23.04.2018р. призначено на посаду Голови наглядової ради:
Цехоцький Георгiй Георгiйович, паспорт КК №408890, виданий 10.03.2000р. Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi.
Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 11090 шт., що становить - 0,0198 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано - 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Одескабель» - керiвник вiддiлу збуту. Обраний член наглядової ради є: акцiонером.
23.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Стратiєвська Марина Михайлiвна КК 930911
24.03.2002 Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
23.04.2017р. вiдбулись черговi загальнi збори ПАТ "Одескабель", на яких було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради в зв'язку з закiнченням строку повноважень:
Стратiєвська Марина Михайлiвна, паспорт КК №930911, виданий 24.03.2002р. Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi. Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що становить - 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала на посадi - 1 рiк.
23.04.2018 обрано Член наглядової ради Стратiєвська Марина Михайлiвна КК 930911
24.03.2002 Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
23.04.2018р. вiдбулись черговi загальнi збори ПАТ "Одескабель" на яких було прийнято рiшення про обрання члена наглядової ради:
Стратiєвська Марина Михайлiвна, паспорт КК №930911, виданий 24.03.2002р. Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi.
Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що становить - 0,0001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано - 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "СК IНВЕСТ". Обраний член наглядової ради є: акцiонером.
23.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Iванов Анатолiй Афанасiйович КЕ 256521
03.06.1996 Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
23.04.2018р. вiдбулись черговi загальнi збори ПАТ "Одескабель", на яких було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради в зв'язку з закiнченням строку повноважень:
Iванов Анатолiй Афанасiйович, паспорт КЕ №256521, виданий 03.06.1996р. Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi. Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що становить - 0,0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебував на посадi - 1 рiк.
23.04.2018 обрано Член наглядової ради Iванов Анатолiй Афанасiйович КЕ 256521
03.06.1996 Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
23.04.2018р. вiдбулись черговi загальнi збори ПАТ "Одескабель" на яких було прийнято рiшення про обрання члена наглядової ради:
Iванов Анатолiй Афанасiйович, паспорт КЕ №930911, виданий 03.06.1996р. Бiляївським РВ УМВС України в Одеськiй областi.
Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що становить - 0,0001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано - 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Одескабель" - заступник генерального директора з охорони працi. Обраний член наглядової ради є: акцiонером.
23.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Гапонюк Олег Iванович КЕ 504932
27.12.1996 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
0
Зміст інформації:
23.04.2018р. вiдбулись черговi загальнi збори ПАТ "Одескабель", на яких було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради в зв'язку з закiнченням строку повноважень:
Гапонюк Олег Iванович, паспорт КЕ №504932, виданий 27.12.1996р. Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi. Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 0 шт., що становить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебував на посадi - 1 рiк.
23.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Шувалов Сергiй Євгенович КК 567968
11.01.2001 Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
0
Зміст інформації:
23.04.2018р. вiдбулись черговi загальнi збори ПАТ "Одескабель", на яких було прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради в зв'язку з закiнченням строку повноважень:
Шувалов Сергiй Євгенович, паспорт КК №567968, виданий 11.01.2001р. Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi. Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 0 шт., що становить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебував на посадi - 1 рiк.
23.04.2018 обрано Член НаглядовоЇ ради Селезньов Iгор Євгенiйович КЕ 721629
13.06.1997 Южненським МВ УМВС України в Одеськiй областi
0.0001
Зміст інформації:
23.04.2018р. вiдбулись черговi загальнi збори ПАТ "Одескабель" на яких було прийнято рiшення про обрання члена наглядової ради:
Селезньов Iгор Євгенiйович, паспорт КЕ №721629, виданий 13.06.1997р. Южненським МВ УМВС України в Одеськiй областi.
Володiє в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що становить - 0,0001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано - 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Одескабель" - начальник iнвестицiйно-економiчної служби. Обраний член наглядової ради є: акцiонером.