Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Iоргачов Дмитро Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса Миколаївська дорога 144
4. Код за ЄДРПОУ 05758730
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 716-16-65 (048) 716-16-65
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05758730.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.05.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Селезньов Iгор Євгенiйович д/н
0.0001
Зміст інформації:
15.05.2018р. (отримано копiю свiдоцтва про смерть) було припинено повноваження члена наглядової ради Селезньова Iгоря Євгенiйовича у зв'язку зi смертю. Паспортнi данi не зазначаються в зв'язку з вiдсутнiстю згоди на розкриття.
Володiв в статутному капiталi емiтента пакетом акцiй - 50 шт., що становить - 0.0001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав. Строк протягом якого перебував на посадi - з 23.04.2018р. На посаду члена наглядової ради замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано - обрання вiдбудеться на вiдповiдних загальних зборах акцiонерiв.