Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Iоргачов Дмитро Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса Миколаївська дорога 144
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 05758730
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 716-16-65 (048) 716-16-65
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.11.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05758730.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 20.11.2018 150000 1072302 13.99 http://05758730.smida.gov.ua
Зміст інформації:
20.11.2018р. Наглядова рада ПАТ "Одескабель" прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання мiж ПАТ “Одескабель” та АТ "ОТП Банк" договору про змiну до договору про надання банкiвських послуг з сукупним кредитним лiмiтом 150000 тис. грн. ( Кiлькiсний склад Наглядової ради - 7 осiб, присутнi (загальна кiлькiсть голосiв) - 5 осiб, кiлькiсть голосiв "за" -5, "проти" - не має.) Адреса сторiнки власного веб-сайту, на який розмiщений протокол засiдання Наглядової ради - http://05758730.smida.gov.ua
Вартiсть активiв ПАТ "Одескабель" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi 1072302 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 13,99%. Статутом ПАТ "Одескабель" не визначено додаткових критерiїв не передбачених законодавством для вiднесення правочину до значного.

2 20.11.2018 150000 1072302 13.99 http://05758730.smida.gov.ua
Зміст інформації:
20.11.2018р. Наглядова рада ПАТ "Одескабель" прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання мiж ПАТ “Одескабель” та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНГО ЗАВОДУ "ОДЕСКАБЕЛЬ" договору про змiну договору застави з сукупним кредитним лiмiтом 150000 тис. грн. ( Кiлькiсний склад Наглядової ради - 7 осiб, присутнi (загальна кiлькiсть голосiв) - 5 осiб, кiлькiсть голосiв "за" -5, "проти" - не має.) Адреса сторiнки власного веб-сайту, на який розмiщений протокол засiдання Наглядової ради - http://05758730.smida.gov.ua
Вартiсть активiв ПАТ "Одескабель" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi 1072302 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 13,99%. Статутом ПАТ "Одескабель" не визначено додаткових критерiїв не передбачених законодавством для вiднесення правочину до значного.