Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Iоргачов Дмитро Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.12.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Одеський кабельний завод "Одескабель"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса Миколаївська дорога 144
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 05758730
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 716-16-65 (048) 716-16-65
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 250 Вiдомостi Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.12.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://05758730.smida.gov.ua в мережі Інтернет 29.12.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 28.12.2018 260000 1072302 24.25 http://05758730.smida.gov.ua
Зміст інформації:
28.12.2018р. Наглядова рада ПАТ "Одескабель" прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання вiдповiдного договору мiж ПАТ “Одескабель” та ТОВ “Костянтинiвський завод металургiйного обладнання” на придбання мiдної катанки на суму, яка не перевищує 260000 тис. грн. ( Кiлькiсний склад Наглядової ради - 6 осiб, присутнi (загальна кiлькiсть голосiв) - 4 особи, кiлькiсть голосiв "за" - 4, "проти" - не має.) Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй розмiщений протокол засiдання Наглядової ради - http://05758730.smida.gov.ua
Вартiсть активiв ПАТ "Одескабель" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi 1072302 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 24,25%. Статутом ПАТ "Одескабель" не визначено додаткових критерiїв не передбачених законодавством для вiднесення правочину до значного. Додаткова iнформацiя: оплата здiйснюється згiдно виставленого рахунку з вiдстрочкою 30 календарних днiв вiд дати отгрузки.

2 28.12.2018 260000 1072302 24.25 http://05758730.smida.gov.ua
Зміст інформації:
28.12.2018р. Наглядова рада ПАТ "Одескабель" прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину та укладання вiдповiдного контракту мiж ПАТ “Одескабель” та компанiєю SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S. (Дарiка/Кокаелi, Туреччина) на придбання заготовки мiдної для волочiння (мiдної катанки) на суму, яка не перевищує 260000 тис. грн. ( Кiлькiсний склад Наглядової ради - 6 осiб, присутнi (загальна кiлькiсть голосiв) - 4 особи, кiлькiсть голосiв "за" - 4, "проти" - не має.) Адреса сторiнки власного веб-сайту, на якiй розмiщений протокол засiдання Наглядової ради - http://05758730.smida.gov.ua
Вартiсть активiв ПАТ "Одескабель" за даними останьої рiчної фiнансової звiтностi 1072302 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 24,25%. Статутом ПАТ "Одескабель" не визначено додаткових критерiїв не передбачених законодавством для вiднесення правочину до значного. Додаткова iнформацiя: оплата здiйснюється у формi передплати на пiдставi попереднього рахунку.